sound by Jbgmusic

 

DÉLÉP IPARI PARK

Működési Szabályzata

 

A Működési Szabályzat  az osztatlan közös tulajdonban levő Szeged, II. kerület belterület 16890 hrsz. alatt nyilvántartott 417569 m2 alapterületű kivett ipartelep megnevezésű Szeged, Dorozsmai út 35-2  közigazgatási jelzésű ingatlanon működő DÉLÉP Ipari Parkban tulajdoni hányaddal rendelkezőkre, ingatlant bérlőkre, illetve használókra /továbbiakban:vállalkozások/ vonatkozó együttműködési és magatartási kódex, melynek célja, hogy a telepszerű és az önálló telephelyi működés közös együttélését szabályozza működési feltételeit biztosítsa.

A DÉLÉP Ipari Park üzemeltetője, /szolgáltatói feladatot is ellátó / DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft /Székhely:67218 Szeged, Budapesti út 8., Cg: 06-09-006300; adószám:11813552-2-06/ az ipari park címet viselő szervezet neve: DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft- a továbbiakban: Üzemeltető.

 

I.  A DÉLÉP Ipari Park területe (16890 hrsz)

 

Megnevezés

Méret (ha)

1.      Összterület

41.7739

2.      Hasznosítható terület

35,0

3.      Betelepített terület (2015.11.30.állapot

35,0

4.      Hasznosítható szabad terület (2-3)

0

 

Összterület: A szerződés 1. mellékletében térkép szerint behatárolt, a tulajdoni lap összesítőben felsorolt, helyrajzi számok szerint megadott és összesített bruttó terület (beleértve a nem értékesíthető területeket is), amely az „Ipari Park” címet viseli.

Hasznosítható terület: Az összterületből a nem értékesíthető területek (utak és közterületek) levonásával kapott nettó terület, amely vállalkozások számára értékesíthető (eladható, bérbe adható) vagy már értékesített (eladott, bérbe adott), beleértve az ipari parkban már az „Ipari Park” cím elnyerése előtt működő vállalkozások területét is, függetlenül attól, hogy ténylegesen működik-e rajta vállalkozás.

Betelepített terület: A hasznosítható területnek az a része, amelyen vállalkozás működik, vagy hasznosítása (értékesítése, bérbe adása) megtörtént, függetlenül attól, hogy a vállalkozás megkezdte-e működését vagy beruházását. (A betelepített terület nagysága megegyezik a  I. táblázat terület összesen oszlopában megadott nagysággal.)

Hasznosítható szabad terület: A szabadon hasznosítható, értékesíthető (eladható, bérbe adható) területet úgy kapjuk, hogy a hasznosítható (nettó) területből (2) levonjuk a már betelepített területet (3).

 

II. DÉLÉP Ipari Park övezeti besorolása

DÉLÉP Ipari Park területe Ge- egyéb gazdasági terület

a DÉLÉP Ipari Park területére mindenkor a Szeged Megyei Jogú Város közgyűlése által megalkotott és érvényes építési szabályzat előírásai és korlátozásai érvényesek. (ma:59/2003.XII.5.KGY.SZMJ Város Építési Szabályzata)

a DÉLÉP Ipari Parkba betelepülő vállalkozások magukra nézve ezt kötelezőnek ismerik el.

 

III. Az üzemeltetéssel kapcsolatos általános rendelkezések

1./ A Vállalkozások egyetértenek azzal és felhatalmazzák az üzemeltetőt arra, hogy a telepszerű és az önálló telephelyi működésből fakadóan – különös tekintettel a DÉLÉP Ipari Park területi egységeire és fejlesztéseire – a jelenlegi Működési Szabályzat alapelvei figyelembe vételével a közösen felvállalt együttműködési és magatartási szabályokat – az érintettek előzetes tájékoztatása mellett – szükséges mértékben és körben a későbbiek során szabadon módosíthassa.

 

2./ A vállalkozások vállalják, hogy a jelen működési szabályzatot betartják és az abban foglalt kikötésekről a saját joguk alapján új használóvá váló személyeket teljes körűen tájékoztatják és ezen feltételeket velük elfogadtatják.

 

3./ A vállalkozások vállalják továbbá, hogy a  saját jogukon a DÉLÉP Ipari Parkban használókká válók főbb adatait /ügyvezető, kapcsolattartó elérhetőségi adatok, tevékenységi kör sbt./  bejelentik az üzemeltetőnél, változás esetén annak megtörténtétől 15 napon belül megjelölik az aktuális kapcsolattartó személyt és annak adatait.

 

4./ A vállalkozások vállalják azt is, hogy a szomszédjogokat tiszteletben tartják, illetve, hogy az üzemeltető vagy mások tulajdonában, vagy kizárólagos használatában levő területek elfoglalásától és az üzemeltető, vagy mások használói érdekeinek zavarásától tartózkodnak.

 

5./ A vállalkozások tudomással bírnak arról az alapszabályról, miszerint kerítés építésekor az egyes telkek tulajdonosai a közlekedő út felöli, a jobboldali és amennyiben hátulsó telekszomszéd is van, akkor a hátsó kerítésrész jobb oldali felének építését saját maguk finanszírozzák. A kerítés fennmaradó részeinek megépítésében és finanszírozásában a telekszomszédokkal kell megegyezni.

 

6./ A vállalkozások kötelesek a jelen Működési Szabályzatban foglaltakat betartani és a velük jogviszonyban, vagy kapcsolatban álló természetes-, vagy jogi személyekkel, illetve jogi személyiség nélküli társaságokkal azt betartatni.

 

7./ A vállalkozások jogosultak a közös fejlesztésekben részt venni és ezzel kapcsolatban az üzemeltetőtől tájékoztatást kérni a DÉLÉP Ipari Park jövőbeni fejlesztéseiről, szolgáltatásairól.

 

8./ A DÉLÉP Iparai Park területére ittas, vagy bódult állapotban levő személy nem léphet be, illetve a már bent tartózkodó ilyen állapotban levő személyt az Őrző – Védő Szolgálat eltávolíthat. A DÉLÉP Ipari Park területén szeszes italt árusítani tilos, állatokat a part területére bevinni nem szabad /kivéve az őrző-védő szolgálat őrzés védelemre kiképzett állatait/.

 

9./ A DÉLÉP Ipari Park belső úthálózata közforgalom előtt meg nem nyitott magánút. Ennek ellenére arra a mindenkor érvényes közlekedés rendészeti szabályok / KRESZ/, valamint a kihelyezett jelzőtáblák korlátozásai, illetve az üzemeltetői utasítások és ajánlások érvényesek. Ezen rendelkezések megszegőivel szemben az Őrző-védő Szolgálat intézkedhet szükség esetén a Rendőrség bevonásával.

 

10/ Az üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a különböző vállalkozások békés egymás mellett élése és azok korrekt együttműködése érdekében. Ennek megfelelően az egyes vállalkozások is vállalják, hogy erre törekednek. Az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft – mint üzemeltető – csak közvetítő szerepet vállalhat, mivel hatósági jogköre nincs és szankcionális lehetőségei korlátozottak.

 

11./ A DÉLÉP Ipari Parkba betelepülő vállalkozások az üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokért díjat tartoznak fizetni. A szolgáltatások díjait üzemeltető a vonatkozó törvények, jogszabályok betartásával határozhatja meg. A szolgáltatások ellenértékét üzemeltető a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kiszámlázza a vállalkozások felé, és zen számlákat a vállalkozások a fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni.

 

IV. Szeged, II. kerület belterület 16890 hrsz. alatt nyilvántartott 417569 m2 alapterületű kivett ipartelep megnevezésű Szeged, Dorozsmai út 35-2  közigazgatási jelzésű ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátását a tulajdonos társak megbízásából a DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft végzi.

 

Az üzemeltetési feladatok az alábbiakra terjednek ki:

1/ Elektromos energia ellátás biztosítása az ellátó hálózat üzemeltetése, karbantartása a

-         villamos energia magánvezeték – hálózati csatlakozási szerződésben

-         villamos energia magánvezeték használati szerződésben

    foglaltak alapján.

 

2/ A környezetvédelmi előírások és műszaki követelmények figyelembe vételével a saját célú vízi létesítményeken, az ipartelep vízellátását és szennyvíz elvezetését biztosító vezetékrendszeren az ellátás biztosítása, valamint e rendszer üzemeltetése, karbantartása a

-         víz-, csatornahálózati csatlakozási szerződésben,

-         víz-, csatornahálózat használati szerződésben

    foglaltak alapján.

 

3./ Úthálózat üzemeltetése, karbantartása, portaszolgálat működtetése, valamint szükség esetén iparvágány hálózat biztosítása az

- ingatlan üzemeltetési szerződésben

foglaltak alapján.

 

A hivatkozott szerződések a vonatkozó és a mindenkor érvényes törvények, kormányrendeletek alapján készültek.

 

V. A betelepült vállalkozások kötelezettségei:

A vállalkozások tudomásul veszik a DÉLÉP Ipari Park üzemeltetésével kapcsolatban megfogalmazott előírásokat, illetve vállalják az előírások betartását az alábbiak szerint:

1/ A IV. pontban hivatkozott szerződésekben foglaltak betartása.

2/ Őrzés-védelem:

A portaszolgálat üzemeltetését a Szent György Biztonsági Megoldások Kft végzi megbízás alapján.

A portaszolgálat a Szeged, Dorozsmai út 35. szám alatt naponta 0-24 óráig üzemel, míg a Szeged, Budapesti út 8. sz. alatti porta munkanapokon 6-22 óráig üzemel. Egyéb napokon zárva tart.

A portaszolgálat vagyoni őrzés nélküli portaszolgálat.

Vagyonőrzési igény esetén a vállalkozónak külön szerződés megkötésére van lehetősége. A  vállalkozás tulajdonában levő ingó és ingatlan vagyonra vonatkozó biztosítás megkötése a vállalkozó kötelezettsége.

Árú ki és beszállítása a telepre csak megfelelő bizonylatolás mellett portaszolgálaton keresztül történhet.

3./ Területgondozás, kerítés.

a./ A Vállalkozások vállalják, hogy az üzemkörükben keletkezett hulladékot saját területükön az előírásoknak megfelelően gyűjtik, tárolják és megfelelő időközönként elszállíttatják.

b./ A Vállalkozások vállalják, hogy a hatályos jogszabályok szerinti előírásoknak megfelelően gondozzák területük füves részeit.

c./ A közös kerítésrészek megépítésében és finanszírozásában az egyes vállalkozásoknak telekszomszédokkal kell megegyezni, de ezen túlmenően törekedniük kell a közös telekoldalakat elválasztó kerítésszakaszok kialakítása során a szomszédok alapvető anyagi, biztonsági,  műszaki stb. szempontjainak figyelembe vételére is.

4./ Közlekedés, úthálózat.

a./ A DÉLÉP Ipari Parkban levő úthálózat, amely két bejárattal rendelkezik és a DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft tulajdonában levő közforgalom előtt meg nem nyitott magánút.

A DÉLÉP Ipari Park területén a két bejáraton kívül más bejárati út nem nyitható.

Mindezeket figyelembe véve a közlekedésre a mindenkor érvényes közlekedési szabályok /KRESZ/, valamint a kihelyezett jelzőtáblák korlátozásai, illetve az üzemeltetői utasítások az érvényesek. Különösen fontos a megállási, behajtási és várakozási tilalmak, illetve sebesség korlátozások tekintetében.

A Vállalkozások ezt magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

b./ Szükség esetén a DÉLÉP Ipari Park területén rakodni csak úgy szabad, hogy az álló jármű a közlekedés rendjét ne, vagy csak a szükséges mértékben és ideig zavarja.

c./ Az utakon várakozni és parkolni tilos.

 

 

d./ A Vállalkozások vállalják, hogy az OTÉK előírásai alapján az üzemeltetésükben levő gépjárművek parkoltatását saját telephelyükön belül oldják meg, de beszállítóik vendégeik alkalmazottaik üzleti partnereik gépjárműveinek elhelyezését is saját területükön belül oldják meg.

Ennek a célja a DÉLÉP Ipari Park belső útjainak állandó és teljes forgalomáteresztő képességének fenntartása.

 

e./ A vállalkozások a területükön folytatott tevékenységek figyelembe vételével kötelesek meghatározni a szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat.

 

VI. A DÉLÉP Ipari Park közműellátottsága

A DÉLÉP Ipari Park teljes közmű és belső úthálózata kiépült, ebből következően a park minden ingatlanja összközművel ellátott. A közművek gerincvezetékei általában követik az utak nyomvonalát.

 

1./ Elektromos energia:

A csatlakozás a közcélú hálózatra kettő csatlakozási ponton lett megoldva:

-         35 kV-os hálózattal (Szeged, Budapesti út 8.”házgyári telephely”, lekötött teljesítmény : 389 kW)

-         25 kV-os hálózattal (Szeged, Dorozsmai út 35. „központi telephely” lekötött teljesítmény 320 kW)

csatlakozási pontokon épített házas transzformátor állomások találhatók.

A DÉLÉP Ipari Park belső rendszere a csatlakozási pontokból kiinduló 0,4kV-os kábelhálózat, földárokba lefektetett kábelezéssel.

A Vállalkozók villamos energia ellátása a központi fogadó állomásokból történik célkábellel, vagy a területen belüli elosztókból sugaras megtáplálással.

A villamos energia szolgáltatón a DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft tulajdonában levő magánvezetéken történik továbbadás útján. (Villamos energia magánvezeték-hálózati csatlakozási szerződés, villamos energia magánvezeték-használati szerződés.)

 

2./ Víz- és csatorna szolgáltatás:

A használati vízigényt két önálló vízbekötés biztosítja a Szegedi Vízmű Zrt üzemeltetésében levő városi közüzemi vízellátó rendszerről.

Ezen bekötések az alábbiak:- Budapesti út felül az utcai NA 300-as ac  nyomóvezetékről

 -Tejipari út irányából a közüzemi NA 300-as ac nyomóvezetékről   

A fogyasztás mérése mindkét helyen a telekhatáron belül kialakított vízmérőaknákban levő vízmérőkön történik. Az egyes vállalkozások vízfogyasztásának mérését belső vízmérők segítségével oldjuk meg.

A fellépő használati vízigények:

Budapesti út felöli betáplálásról ellátottak: 51,45 m3/d

Dorozsmai út felöli betáplálásról ellátottak: 25,92 m3/d

A víz és csatornaszolgáltatás a DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft tulajdonában levő víz-, és csatornarendszeren történik továbbadás útján.

(Víz-, csatornahálózati csatlakozási szerződés,

Víz-, csatornahálózat használati szerződés).

 

3./ Tüzivíz:

A DÉLÉP Ipari Park útjai mentén lefektetett mért vízhálózat gerincvezetékére kiépültek a tűzcsapok és tolózárak az alábbiak szerint:

- Dorozsmai úti telepen: 8 db tűzcsap

- Budapesti úti telepen: 7 db tűzcsap

 

4./ Telekommunikáció:

A telekommunikációs rendszer vonatkozásában a kiépített hálózat a DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft tulajdonában van. A DÉLÉP Ipari Park területén az Invitel Zrt és az E-Piac Kft a telekommunikációs szolgáltató. Miden Vállalkozás saját maga köteles megigényelni a rendszerhez történő csatlakozást a Szolgáltatótól.

 

VII Elérhetőségek, telefonszámok:

Üzemeltető:DÉLÉP Ipari Park Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft

Elérhetőségek:

Titkárság 62/461-845

Fax:         62/461-845

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Üzemeltetés:

Ügyvezető:Mura Mészáros József

Telefon: 30/9285-351

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Üzemvezető: Nagy Anna

Telefon:         62/461-845

Mobil:                       30/786-9838

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Üzemeltetési referens:

                        Bábi Ferenc energetikus

Telefon:         62/468-471

Mobil:                       30/9639-647

 

Őrző-védő Szolgálat: Omega Team Kft.

                        Török Gergely

Mobil:                       30/463-3243